ਰਾਵੀ ਫੋਂਟ ਵਿੱਚ ਟਾਇਪ ਕਰੋ

Submit
Time : 10:00
Custom Paragraph Clear Text More Paragraphs
close
Gross Speed
WPM
Net Speed
WPM
Accuracy
Mistakes

Mistakes: